Sri Gopala-sahasra-nama, Part 3

BY: SUN STAFF

Gopala Shyamasundar
German Postcard, c. 1890


Mar 17, CANADA (SUN) — 'The Thousand Names of Sri Gopala', Author unknown, Translated by Sriman Kusakratha dasa, in three parts.

The Glories of the Holy Names

Text 1

atha mahatmyam

iti sri-radhika-natha-
sahasra-nama-kirtanam
smaranat papa-rasinam
khandanam mrityu-nasanam

Texts 2-4

vaishnavanam priya-karam
maha-roga-nivaranam
brahma-hatya-sura-panam
para-stri-gamanam tatha

para-dravyapaharanam
para-dvesha-samanvitam
manasam vacikam kayam
yat-papam papa-sambhavam

sahasra-nama-pathanat
sarvam nasyati tat-kshanat
maha-daridrya-yukto yo
vaishnavo vishnu-bhaktiman

These names delight the Vaishnavas and cure the greatest diseases. When one chants these thousand names his sins of killing brahmanas, drinking wine, adultery, theft, hating others, and all other sins performed with the body, mind, and words, are at once destroyed. By chanting these names one becomes free of great poverty. One becomes a Vaishnava, devoted to Lord Vishnu.

Texts 5 and 6

karttikyam sampathed ratrau
satam ashtottaram kramat
pitambara-dharo dhiman
sugandhi-pushpa-candanaih

pustakam pujayitva tu
naivedyadibhir eva ca
radha-dhyanankito dhiro
vana-mala-vibhushitah

During an evening in the month of Karttika a wise devotee of Lord Krishna should chant these names 108 times. With fragrant flowers, sandal paste, foods, and other offerings he should worship the book of these names. He should meditate on Sri Sri Radha-Krishna. He should meditate on the Lord decorated with a garland of forest flowers.

Text 7

satam ashtottaram devi
pathen nama-sahasrakam
caitra-sukle ca krishne ca
kuhu-sankranti-vasare

On the Kuhu-sankranti day of the bright and dark fortnights of the month of Caitra (March-April) one should chant these thousand names 108 times.

Text 8

pathitavyam prayatnena
trailokyam mohayet kshanat
tulasi-malaya yukto
vaishnavo bhakti-tat-parah

With great devotion one should offer Lord Vishnu a tulasi garland and should carefully chant these thousand names. In this way one brings the three worlds under his control.

Texts 9-12

ravi-vare ca sukle ca
dvadasyam sraddha-vasare
brahmanam pujayitva ca
bhojayitva vidhanatah

pathen nama-sahasram ca
tatah siddhih prajayate
maha-nisayam satatam
vaishnavo yah pathet sada

desantara-gata lakshmih
samayati na samsayah
trailokye ca maha-devi
sundaryah kama-mohitah

mugdhah svayam samayanti
vaishnavam ca bhajanti tah
rogi rogat pramucyeta
baddho mucyeta bandhanat

On a Sunday, a bright fortnight, dvadasi, and the sraddha-vasara day one should worship the brahmanas, offer them a feast, and then one should chant these thousand names. In that way one attains perfection. A Vaishnava who regularly chants these names late at night finds that the goddess of fortune comes to his home from far away. Of this there is no doubt. O great goddess, Bewildered with desire, the most beautiful girls in the three worlds voluntarily come and worship him. If he is diseased he becomes free of his disease. If he is imprisoned, he becomes free from prison.

Text 13

gurvini janayet putram
kanya vindati sat-patim
rajano vasyatam yanti
kim punah kshudra-manavah

His saintly wife will bear him a son. His daughter will find a good husband. Great kings will become his submissive servants. How much more so will ordinary people serve him?

Text 14

sahasra-nama-sravanat
pathanat pujanat priye
dharanat sarvam apnoti
vaishnavo natra samsayah

O beloved, by hearing, chanting, worshiping, and remembering these thousand holy names a Vaishnava attains everything. Of this there is no doubt.

Texts 15 and 16

vamsivate canya-vate
tatha pippalake 'thava
kadamba-pada-patale
gopala-murti-sannidhau

yah pathed vaishnavo nityam
sa yati hari-mandiram
krishnenoktam radhikayai
mayi proktam pura sive

A Vaishnava who regularly chants these holy names at Vamsivata, under another vata tree, under a pippala tree, under a kadamba tree, or in the presence of the Deity of Lord Gopala, goes to the transcendental world of Lord Hari. O auspicious one, Lord Krishna spoke these thousand names to Sri Radha, and they were also spoken to me.

Text 17

naradaya maya proktam
naradena prakasitam
maya tvayi vararohe
proktam etat su-durlabham

I spoke them to Narada Muni, and then Narada Muni spoke them to others. O girl with the beautiful thighs, now I have spoken these very rare holy names to you.

Text 18

gopaniyam prayatnena
na prakasyam kathancana
sathaya papine caiva
lampataya viseshatah

Please carefully keep them secret. Never reveal them to a dishonest person, a sinner, or a rake.

Text 19

na datavyam na datavyam
na datavyam kadacana
deyam sishyaya santaya
vishnu-bhakti-rataya ca

They should never be given to such persons. Never be given. Never be given. They should be given to a sincere disciple, a peaceful saint, or a devotee of Lord Vishnu.

Text 20

go-dana-brahma-yajnasya
vajapeya-satasya ca
asvamedha-sahasrasya
phalam pathe bhaved dhruvam

A person who chants these holy names attains the result of giving cows in charity, offering a brahma-yajna, a hundred vajapeya-yajnas, or a thousand asvamedha-yajnas.

Text 21

mohanam stambhanam caiva
maranoccatanadikam
yad yad vanchati cittena
tat tat prapnoti vaishnavah

A Vaishnava who chants these holy names attains the wishes of his heart. If he wishes to bewilder, stun, destroy, ruin, or in another way harm his enemy, he will attain his desire.

Texts 22 and 23

ekadasyam narah snatva
sugandhi-dravya-tailakaih
aharam brahmane dattva
dakshinam svarna-bhushanam

tata arambha-kartasya
sarvam prapnoti manavah
satavrittam sahasram ca
yah pathed vaishnavo janah

A Vaishnava who on ekadasi bathes with fragrant oil, offers a brahmana food and dakshina of golden ornaments, and then chants these thousand holy names one hundred times attains all his desires.

Text 24

sri-vrindavanacandrasya
prasadat sarvam apnuyat
yad-grihe pustakam devi
pujitam caiva tishthati

O goddess, a person who in his home worships the book of these thousand holy names attains everything by the mercy of Lord Vrindavanacandra.

Text 25

na mari na ca durbhiksham
nopasarga-bhayam kvacit
sarpadi-bhuta-yakshadya
nasyanti natra samsayah

He does not die. He is not afflicted with poverty. He need not be afraid. Snakes, ghosts, yakshas and others that may try to attack him will perish. Of this there is no doubt.

Text 26

sri-gopalo maha-devi
vaset tasya grihe sada
grihe yasya sahasram ca
namnam tishthati pujitam

O goddess, Lord Gopala stays in the home of one who worships these thousand holy names.


TEXT NUMBERS OF THE HOLY NAMES

Each name is followed by the text where it is found:

Abdhi, Text 77 * Abhayankara, Text 125 * Acala-dharaka, Text 29 * Acyuta, 75 * Adi-deva, 64 * Adi-karta 3, 8 * Adi-madhyanta-rahita, 119 * Aditeya-priya, 111 * Aghasura-vinasi, 30 * Ahi-bhusita, 44 * Akupara, 77 * Amala, 22 * Amara, 37 * Amarari-nihanta, 84 * Ambuja, 43 * Ambujaksa, 83 * Ameyatma, 100 * Amrtamaya, 56 * Ananta, 88, 136 * Ananta-prabala-vikrama, 114 * Anasraya, 64 * Aniruddha, 95 * Ankusa, 49 * Antar-yami, 99 * Apannarti-prasamana, 122 * Apara-karuna-sindhu, 142 * Aprameya-prabhu, 98 * Aprameyatma, 86 * Apratarkya, 98 * Aradhi, 15 * Arjuna-vallabha, 82 * Arta-trana-parayana, 117 * Asamana, 119 * Astadasaksaro-mantra, 138 * Asvamedha, 31 * Atmarama, 19 * Avarodhaka, 53 * Avyahata-balaisvarya-sampanna, 127 * Avyakta-kundali-samupasrita, 131 * Avyaya, 92 * * Badari-sraya, 83 * Badari-vana-samprita, 84 * Bahu-vikrama, 96 * Bakasura-vinasana, 97 * Bala, 42, 57 * Bala-balahaka, 57 * Bala-karta, 50 * Bala-krida-samasakta, 137 * Bala-mukhambuja, 42 * Balarati-prapujaka, 11 * Bali, 22, 69 * Bali-bandhana, 126 * Bana-bahu-vikhandana, 123 * Barhi-barhavatamsaka, 103 * Bhadram, 70 * Bhadrasurya-suta-natha, 115 * Bhagavan, 29, 30, 88, 142 * Bhakta-daridrya-damana, 140 * Bhakta-loka-prasannatma, 140 * Bhakta-loka-sivankara, 141 * Bhakta-mandara-vigraha, 140 * Bhakta-tat-para, 142 * Bhakta-vatsala, 90 * Bhaktabhista-prada, 141 * Bhaktadhina-mana, 141 * Bhaktanam-priti-dayaka, 140 * Bhaktanukari, 29 * Bhakti-parayana, 75 * Bhakti-vasya, 123 * Bhama, 49 * Bhamaka, 49 * Bhandiravana-sankha-ha, 39 * Bhaskara, 21, 52 * Bhauma, 6 * Bhava, 20, 99 * Bhavi, 20 * Bhavi-bhayapaha, 79 * Bhavikam, 70 * Bhavuka-dharaka, 70 * Bhavukam, 70 * Bhavya, 70, 79 * Bhetta, 11 * Bhima, 4, 42 * Bhima-sahasa, 96 * Bhisma-bhakti-prada, 124 * Bhoga-moksaika-dayaka, 115 * Bhramaka, 49 * Bhramara, 46 * Bhrata, 80 * Bhratakrura-parayana, 64 * Bhrgu-vamsa-samudbhava, 19 * Bhu-pati, 2 * Bhusura, 49 * Bhuta, 27, 135 * Bhuta-natha, 91 * Bimba-sattama, 9 * Bimbasya, 9 * Brahma, 32, 43, 44 * Brahma-sanatana, 13 * Brahmanda-karta, 32 * Brahmanya, 131 * Brahmanya-deva, 71 * Buddha, 56 * Buddhimatam-srestha, 56 * * Cakra-pani, 87 * Cakra-ratha, 95 * Cakri, 85 * Cancala, 14 * Canda-kodanda-bhanjana, 18 * Candra, 9, 85 * Candra-koti-su-sitala, 31 * Candra-pati, 18 * Candrapati, 18 * Candrasekhara-pujita, 100 * Candravali-pati, 37, 68 * Canurandhra-nisudana, 102 * Caru-locana, 14 * Catur-bahu, 105 * Catur-bhuja, 95 * Catur-murti, 105 * Catur-varga-phala-prada, 129 * Caura-jara-sikha-mani, 137 * Cendu-sekhara, 111 * Ceta-pradayaka, 130 * Cintamani, 83 * * Daitya-bhi-kara, 111 * Daitya-darpa-vinasi, 53 * Daitya-ha, 50 * Daivajna, 99 * Daksam, 83 * Damaghosa-suta-dvesi, 123 * Damaghosopadesta, 24 * Damana-karaka, 59 * Damodara, 90 * Dana-vrksa, 49 * Danta, 35, 109, 131 * Daridrya-bhanjana, 7 * Dasarathi, 19 * Data, 7 * Datta-vara, 43 * Dattatreya, 69 * Daya-nidhi, 87 * Dehasyantara-samsthita, 129 * Dehendriya-mana-prana-saksi, 130 * Dehi, 130 * Deva, 10 * Deva-deva, 87 * Deva-pujya, 125 * Deva-sekhara, 139 * Devaki-garbha-sambhuta, 91 * Devaki-suta, 85 * Devala, 42 * Devanam-hita-karaka, 136 * Devata-guru, 99 * Dhami, 13 * Dhanur-dhara, 78 * Dhanvi, 26 * Dhanya, 2, 99 * Dharani-palaka, 2 * Dharatmaja, 38 * Dhata, 64, 100 * Dhatri-pati, 100 * Dhenukari, 38 * Dhenukasura-sanghata, 97 * Dhira, 12, 99 * Dhuran-dhara, 118 * Dhuri, 45 * Dina-mani, 83 * Dinanam, 71 * Diva, 79 * Divasa, 79 * Divaspati, 91 * Divya, 70, 79, 99, 124 * Divya-malyambarasraya, 103 * Divya-mangala-vigraha, 107 * Draupadi-mana-raksaka, 122 * Durdama-mardana, 10 * Durvasa, 6 * Dusta-satru-nivarhana, 105 * Dvadasaranya-sambhogi, 62 * Dvarakayam-upasthita, 114 * Dvarakendra, 45 * Dvarika-vasa-tattva-jna, 25 * Dvija-priya, 78 * Dyau, 79 * * Gadadhara, 85, 95 * Gaja-sami, 9 * Gajendra-varada, 126 * Gajoddhari, 9 * Gambhira, 120 * Gana, 69 * Gana-nayaka, 26 * Gana-pati, 69 * Ganadhyaksa, 45 * Gananam-trana-karta, 44 * Ganasraya, 45 * Gandaki, 55 * Ganesa, 26, 44 * Ganga-ca-yamuna-rupa, 54 * Garuda, 53 * Garuda-dhvaja, 4, 86 * Garudagraja, 53 * Garvi, 80 * Garvita-locana, 80 * Gata-klama, 131 * Gauri-guru, 64 * Gaya, 78 * Geya, 78 * Gili, 73 * Go-patha, 23 * Go-pati, 2, 54 * Goda-vetravati, 54 * Gokulananda-kari, 77 * Gokulendra, 5, 7 * Gola, 73 * Golalaya, 73 * Goli, 73 * Gomedha, 31 * Gopa, 102 * Gopa-nari-priya, 109 * Gopa-svami, 7 * Gopa-vesa-dhara, 135 * Gopala, 88 * Gopala-kamini-jara, 137 * Gopala-ramani-bharta, 68 * Gopali-citta-harta, 63 * Gopanganavrta, 136 * Gopati, 6 * Gopi-natha, 53 * Gopi-raksana-tat-para, 47 * Gopi-ranjana-daiva-jna, 40 * Gopi-vastrapaharaka, 109 * Gopika-nayanananda, 108 * Gopika-parivestita, 102 * Gopika-prana-vallabha, 133 * Gopika-priti-ranjana, 41 * Gotra, 6 * Govardhana, 66 * Govardhana-dhara, 116 * Govardhana-vanasraya, 38 * Govardhana-vara-prada, 7 * Govinda, 4, 6, 95 * Grahi, 44 * Grahila, 44 * Grama, 43 * Gugguli, 74 * Guli, 73 * Gunatita, 123 * Guru, 98 * * Haladhara-priya, 20 * Hali, 10, 20 * Hamsa, 58, 75 * Hamsarudha, 58 * Hara, 63 * Haraka, 61 * Hari, 49, 63, 75, 91, 135 * Harta, 4 * Hayagriva, 65 * Heli, 20 * Hili, 73 * Hrsikesa, 4, 93 * Hutasana-vara-prada, 25 * * Indivara-dala-syama, 103 * Indravara-ja, 126 * Isu-priya, 63 * Isvara, 99 * * Jagac-caksu, 101 * Jagad-bharta, 3 * Jagad-dhata, 3 * Jagad-guru, 99 * Jagad-vasu, 3 * Jagaj-jiva, 3 * Jagan-mohana-vigraha, 101 * Jagan-nataka-vaibhava, 122 * Jagan-natha, 134 * Jagan-nuta, 112 * Jagat-pati, 58, 86, 139 * Jaladharaka, 60 * Jalaja, 60 * Jalandhara-vinasana, 51 * Janaki-vallabha, 76 * Janardana, 75 * Jara-vyadhi-vighataka, 25 * Jarasandha-kula-dhvamsi, 112 * Jarasandha-vadha, 22 * Jaya, 47 * Jayi, 127 * Jisnu, 56 * Jita-krodha-moha, 19 * Jivana, 81 * Jivanantaka, 81 * Jnana-darpana-gocara, 130 * Jnana-dayaka, 128 * Jnana-sandhana, 139 * * Kaivalya-dayaka, 118 * Kala, 59 * Kala-harta, 74 * Kala-purna, 87 * Kalaksaya, 93 * Kalanka-rahita, 105 * Kalankara-hita, 9 * Kalapa-kusuma-syama, 135 * Kali, 59 * Kalindi-prema-puraka, 6 * Kalpa-vrksa, 49 * Kama, 42, 62 * Kama-kala-nidhi, 9 * Kamala-locana, 72 * Kamala-mukha-lolaksa, 5 * Kamala-mukha-lolupa, 33 * Kamala-patraksa, 72 * Kamala-rupa-tat-para, 93 * Kamala-vanchita-prada, 32 * Kamala-vrata-dhari, 33 * Kamalabha, 33 * Kamalaksa, 33 * Kamali, 33 * Kamari-bhakta, 42 * Kambalasvatara, 79 * Kambu-griva, 104 * Kami, 9, 72 * Kamsa-mrtyu, 30 * Kamsarati, 112 * Kandarpa-janaka, 122 * Kandarpa-koti-lavanya, 31 * Kapila, 6 * Karta, 28, 63 * Karuna-nidhi, 20 * Kasyapasya-vara-prada, 46 * Kasyapi, 20 * Katakangada-mandita, 106 * Kati-sutra-virajita, 106 * Kaunteya-priya-bandhu, 124 * Kauravanvaya-nasana, 124 * Kaveri, 55 * Kavi, 42 * Kedara, 83 * Kesava, 29, 75, 86 * Kesi-ha, 29 * Kesi-kamsa-vadha, 37 * Khadga-dhari, 61 * Khara-dusana-samhari, 36 * Kili, 73 * Kirita-kundala-dhara, 106 * Kirtaniya, 112 * Koka-soka-vinasaka, 18 * Kokila-svara-bhusana, 10 * Kolahala, 20 * Komala, 60, 135 * Kosa-nidhi, 18 * Koti-manmatha-saundarya, 101 * Krida-kamala-sandoha, 41 * Kridi, 45 * Krpa-kara, 10 * Krpa-kari, 61 * Krpa-rama, 78 * Krsna, 72, 90 * Krta-jagat-traya, 45 * Krti, 62, 74 * Krurasura-vibhanjana, 110 * Ksanavani, 90 * Ksetra-jna, 128 * Ksirabdhi-sayana, 100 * Kubja-bhagya-prada, 60 * Kubja-vinodi, 30 * Kuhu-bharta, 4 * Kula, 37 * Kula-grami, 13 * Kumari, 12 * Kuntali, 46 * Kunti-suta-raksi, 46 * * Laksana, 27 * Laksmana, 27 * Laksmanagraja, 100 * Laksmi-vilasavan, 80 * Laksmivan, 100, 104 * Laksya, 27 * Lalita-candrika-mali, 82 * Langalasraya, 58 * Languli, 58 * Lankadhipa-kula-dhvamsi, 35 * Lata-gulma, 54 * Lila, 75 * Lila-kamala-pujita, 40 * Lila-manusa-vigraha, 115 * Loka, 57 * Loka-dharma-jna, 81 * Loka-nandana, 108 * Loka-nayaka, 118 * Loka-pavana, 138 * Loka-saksi, 101 * * Madanaka, 73 * Madhava, 37, 90 * Madhavi, 37 * Madhu, 64 * Madhu-ha, 29, 37 * Madhvi, 37 * Madhvika, 37 * Madi, 73 * Maha-bala, 125 * Maha-bhanu, 76 * Maha-candra, 5 * Maha-deva, 64 * Maha-dhana, 51 * Maha-kala, 3 * Maha-karta, 3 * Maha-makhi, 30, 46, 59 * Maha-mani, 28 * Maha-marici-nasana, 11 * Maha-maya, 59 * Maha-mayi, 34 * Maha-muni, 65, 69 * Maha-phala, 49 * Maha-prabhu, 132 * Maha-rama, 78 * Maha-vandya, 65 * Maha-vira, 51, 125 * Maha-vrksa, 49 * Maha-yaksa, 83 * Mahanandi, 73 * Mahanubhava, 118 * Mahesvara, 87 * Mahi-bharta, 8 * Mahi-natha, 53 * Mahi-pala, 1 * Mahodadhi, 76 * Mahotkata, 34 * Mala-kara, 10 * Malambujasraya, 82 * Mali, 82 * Manda-smita-tama, 102 * Mani, 83 * Manjira-ranjita-pada, 107 * Manya, 99 * Mapati, 13 * Maraka, 74 * Marica-ksobha-karaka, 34 * Mathura-pati, 90 * Mathura-vallabha, 45 * Matsya, 4 * Mayi, 59 * Megha-nada-ha, 71 * Mili, 73 * Mina-ketana, 12 * Mitravinda-nagnajiti-laksmana-samupasita, 113 * Mleccha-ha, 74 * Moha-nasana, 57 * Mohandha-bhanjana, 19 * Mohi, 29 * Mohini-mohana, 59 * Mrkanda, 52 * Mudrika-bharanopeta, 106 * Mukunda, 89 * Mula-karanam, 110 * Muncatavi-gahamana, 38 * Muni, 43 * Murali-ninadahlada, 103 * Murari, 81, 111 * Murtiman, 117 * * Nada-bindu-kalatita, 129 * Nadi, 43 * Naga, 23 * Nala, 58 * Nanda, 73 * Nanda-gopa-kumararya, 94 * Nandadi-gokula-trata, 7 * Nandakayudha, 95 * Nandi, 73 * Nara, 12, 63, 69 * Narada, 42 * Narakasura-samhari, 111 * Naramedhavan, 31 * Narasimha, 125 * Narayana, 4, 12, 69, 70, 75, 87 * Narmada, 55 * Narottama, 63 * Natha, 116 * Navambha, 23 * Navanitasana, 94 * Navanitasya-taskara, 137 * Nila, 58, 75 * Nila-jimuta-sannibha, 92 * Nilambara, 10, 22 * Nilambara-dhara, 26 * Nirabhasa, 89 * Niradhara, 89 * Nirakara, 89 * Niranjana, 88 * Nirasraya, 89 * Nirguna, 88 * Nirmala, 92 * Nirupadrava, 92 * Nirvana-nayaka, 92 * Nirvikalpa, 88 * Nitya, 92 * Nitya-mangala, 134 * Nitya-saukhya, 134 * Nitya-sri, 134 * Nityotsava, 134 * Nrkesiri, 97 * * Padma-nabha, 44, 86 * Pamsu, 82 * Pamsuli, 82 * Panca-rupa, 54 * Pancajanya-kara, 47 * Pandu, 82 * Parada, 58 * Parakasa, 138 * Param-dhama, 87 * Param-jyoti, 138 * Paramesthi, 61 * Paramesvara, 89 * Parasurama-vaco-grahi, 24 * Paravara, 77 * Paravasa, 138 * Parisphuta, 138 * Partha-syandana-sarathi, 124 * Parvata, 43, 78 * Parvatakara, 78 * Parvati-bhagya-sahita, 80 * Pavana, 58 * Pavana-vallabha, 43 * Phalguna, 48 * Phalguna-sakha, 48 * Phullaravinda-nayana, 102 * Pina-vaksa, 105 * Pippalaka, 74 * Pita-vasa, 93 * Pitamaha, 61, 98 * Prabhu, 26, 50, 83, 94 * Pradyumna, 50 * Praharta, 2, 50 * Prahlada-varada, 125 * Prajna, 98, 122 * Pranavatita, 89 * Prapanci, 54 * Prasasta, 71 * Pratapavan, 3 * Pratijna-paripalaka, 77 * Pratirajaha, 13 * Pratyag-atma, 98 * Prema, 68 * Premi, 68 * Priya-karaka, 5 * Pujya, 141 * Pundarika, 2 * Pundarika-subhavaha, 5 * Pundarikaksa, 86 * Punya-caritra-kirtana, 101 * Punya-sloka, 112 * Purana-purusa, 42, 94 * Purandara, 33 * Purna-candra-nibhanana, 108 * Purna-kama, 118 * Purna-manasa, 127 * Purnananda-ghani, 135 * Purusa, 89, 132 * Putana-moksa-dayaka, 30 * Putanari, 97 * * Radha-citta-pramodaka, 15 * Radha-hrdayambhoja-satpada, 16 * Radha-kama-phala-prada, 17 * Radha-manmatha-vaibhava, 109 * Radha-mohana-tat-para, 16 * Radha-mukhabja-martanda, 21 * Radha-nartana-kautuka, 17 * Radha-pati, 12 * Radha-prana-sama, 40 * Radha-ramana-sundara, 61 * Radha-rati-sukhopeta, 16 * Radha-sanjata-sampriti, 17 * Radha-vadanabja-madhuvrata, 40 * Radha-vasi-kara, 16 * Radhalingana-sammoha, 17 * Radharadhayita, 15 * Raja, 60 * Rajaka-ksaya-karaka, 60 * Rajasa, 55 * Rajiva-locana, 35 * Rakso-vamsa-vinasana, 27 * Rama, 10, 14, 19, 35, 36, 76, 79 * Rama-baddhahvayi, 28 * Ramana, 14 * Ramayana-pravartaka, 79 * Ramayana-sarira, 14 * Rami, 14, 47 * Ranga, 41 * Ranga-mahiruha, 41 * Rangi, 41 * Ranjaka, 41 * Ranjana, 41 * Ratha-grahi, 24 * Rauhineya, 22 * Rava, 57 * Ravaravi, 57 * Ravi, 52, 85 * Ravi-koti-pratikasa, 32 * Ravija, 21 * Revati, 14 * Rohini-hrdayanandi, 22 * Rolambi, 65 * Rsabha, 43 * Rudra, 44, 58 * Rukmini-harana, 68 * Rukmini-prana-natha, 48 * Rukmini-ramana, 113 * * Sac-cid-ananda-vigraha, 120 * Saci-pati, 56 * Sad-gunaisvarya-sampanna, 118 * Sada, 72 * Sada-rama, 78 * Sada-siva, 98 * Sadananda, 132 * Sadhu, 64 * Sahasi, 80 * Sahasra-pat, 132 * Sahasra-sirsa, 132 * Sahasra-sodasa-strisa, 115 * Sahasraksa, 132 * Sahasraksa-puri-bhetta, 11 * Sahasramsu, 76 * Sakatasura-samhari, 97 * Saketa-pura-vasana, 36 * Sakhi, 74 * Saksi, 43, 98, 128 * Samasta-bhuvanadhara, 133 * Samasta-jagad-ananda, 108 * Samasta-prana-raksaka, 133 * Samasta-priya-karaka, 72 * Samasta-sarva-bhava-jna, 133 * Samastatma, 119 * Samba-kustha-vinasana, 68 * Sambhu, 91 * Sami, 28 * Samsara-taraka, 63 * Samudra, 77 * Samvedya, 116 * Sanatana, 2, 23 * Sankarsana, 91 * Sankha-pani, 94 * Sankhacuda-vadhoddama, 47 * Santa, 99, 131 * Santa-vigraha, 135 * Sapta-koti-maha-mantra-sekhara, 139 * Sarala, 50 * Saranagata-vatsala, 119 * Sarasana, 26 * Sarayu, 55 * Sarit-pati, 77 * Sarnga-pani, 95 * Sarva, 15 * Sarva-bhaktaghaugha-nikrntana, 141 * Sarva-bhava-jna, 120 * Sarva-bhutatma, 117 * Sarva-bhutesa, 88 * Sarva-deva-namaskrta, 126 * Sarva-dharma-jna, 92, 131 * Sarva-dharma-parayana, 121 * Sarva-gata, 130 * Sarva-jiva-daya-para, 116 * Sarva-jna, 93, 117 * Sarva-kama-pradayaka, 8 * Sarva-karanam, 120 * Sarva-locana, 55 * Sarva-mangala-data, 8 * Sarva-palaka, 88 * Sarva-papa-ghna, 61 * Sarva-sagara-sindhu-ja, 8 * Sarva-sastra-visarada, 117 * Sarva-saubhagya-sampanna, 114 * Sarva-sulabha, 117 * Sarva-vedanta-paraga, 1 * Sarvabharana-bhusita, 107 * Sarvabhauma, 90 * Sarvaisvarya-pradayaka, 123 * Sarvangi, 55 * Sarvara, 15 * Sarvari, 5, 15 * Sarvatra-subha-dayaka, 15 * Sarvi, 80 * Sasta, 2, 71 * Sasvata, 50 * Sattvi, 55 * Satya, 75, 125 * Satya-bhama-jambavati-priya, 113 * Satya-samjna, 121 * Satya-sandha, 121 * Satya-vikrama, 121 * Satya-vrata, 121 * Satyabhama-priyankara, 48 * Satyavan, 121 * Satyavati-suta, 84 * Saubhagyadhika-citta, 34 * Sauri, 96 * Sesa-naga-phanalaya, 62 * Sesa-paryanka-sayana, 127 * Sindhu-sagara-sangama, 6 * Sipivista, 23 * Sitananda-kara, 36 * Siva, 11, 56, 58, 85, 91 * Sivam, 70 * Sivatama, 11 * Sivatmaka, 50 * Srestha, 94, 136 * Sreyasam, 70 * Srgala-ha, 24 * Sri-gopala, 1 * Sri-karta, 69, 85 * Sri-vaikuntha-puradhipa, 134 * Srida, 62, 85 * Srideva, 85 * Sridhama, 110 * Sriman, 13 * Srinidhi, 13, 62 * Srinivasa, 132 * Sripati, 13, 62, 85, 86 * Sriyahpati, 14 * Srngara-murti, 110 * Srsti-samraksanopaya, 110 * Stambha-jata, 125 * Su-bhru-yugala, 104 * Su-kapola-yuga, 104 * Su-lalataka, 104 * Su-vikrama, 94, 112 * Subha, 71 * Subha-darsana, 104 * Subham, 70 * Subhatmaka, 71 * Sudarsana, 24 * Suddha, 105 * Suddha-sattvika-vigraha, 119 * Sudha-sindhu, 84 * Sudhakara-kule-jata, 114 * Sudhamaya, 56 * Sukha, 62 * Suksma, 130 * Suli, 85 * Sumukha-priya, 67 * Sundara, 108 * Sura, 52 * Sura-jyestha, 44 * Sura-trata, 34 * Surarti-ghna, 95 * Surya, 52 * Susumna-marga-sancari, 129 * Sva, 70 * Svami, 126 * Svapna-vardhana, 98 * Syama, 62 * Syamantaka-mani-prajna, 66 * * Talavanoddesi, 39 * Tamasa, 55 * Tamo-ha, 52 * Tapi, 55 * Taraka, 110 * Tarakari, 34 * Tatha, 39, 54, 55 * Tattva-trayatmaka, 131 * Tejo-rasi, 139 * Tri-rami, 47 * Tri-vikrama, 105 * Trnavarta-katha-kari, 39 * Trnavartantaka, 96 * Tulasi-dama-sobhadhya, 51 * * Udara-dhi, 12 * Uddhara-karana-ksama, 71 * Ulukhali, 28 * Upendra, 126 * Utpatti-sthiti-samhara-karanam, 120 * * Vadava, 52 * Vadavanala, 52 * Vahni, 52 * Vaikuntha, 90 * Vainateya-ratha, 127 * Vaira-mardana, 111 * Vajapeya, 31 * Vali, 23 * Vamana, 27, 126 * Vamanaruha, 27 * Vamani, 27 * Vamsa-dhara, 57 * Vamsi, 57 * Vamsivata-vihari, 38 * Vamsuli, 82 * Vana-mala-vibhusana, 51 * Vanadhyaksa, 65 * Vanaja, 47 * Vanam, 65 * Vanarari, 65 * Vanasraya, 65 * Vani, 65 * Vara-dayi, 12 * Vara-grahi, 24 * Varada, 23 * Varaha-murtiman, 4 * Vardhana, 67 * Vardhana-priya, 66 * Vardhani, 66 * Vardhaniya, 66 * Vardhanya, 67 * Vardhi, 67 * Vardhinya, 67 * Vardhita, 67 * Varenya, 12 * Varidhi-bandhana, 36 * Varuna, 21, 60 * Varuni-priya, 21 * Vasudeva, 86 * Vasudeva-priyatmaja, 93 * Vasudevatmaja, 22 * Vata, 74 * Vayu-koti-maha-bala, 32 * Veda-vedya, 87 * Vedanta-vedya, 116 * Vedya-brahmanda-nayaka, 116 * Venu-vada-rata, 136 * Venu-vadya-visarada, 96 * Vibhisana-vara-prada, 35 * Vibhu, 26, 37 * Vidhata, 21 * Vidhi, 21 * Vidhu, 21, 64 * Vidhudaya, 84 * Vidvan, 23 * Vighna-nasana, 76 * Vighna-vighataka, 66 * Vijayi, 23 * Vijna, 66 * Vijnanam, 139 * Vilasi, 80 * Viloka, 57 * Vinyasta-pada-yugala, 107 * Vira, 36, 50, 60 * Vira-bahu, 76 * Vira-patni, 25 * Viradha-vadha-karaka, 48 * Viraha, 23 * Virama, 76 * Viruda, 23 * Visalaksa, 104 * Visnu, 56, 75, 90 * Visva-bharta, 69 * Visva-pujita, 52 * Visvaksena, 121 * Visvamitra-priya, 35 * Visvamurti, 132 * Visvato-mukha, 2 * Vrddha, 67 * Vrddhaka, 67 * Vrnda-natha, 53 * Vrnda-pati, 18 * Vrndapati, 13 * Vrndaraka-jana-priya, 67 * Vrndavana-cara, 96 * Vrndavana-samasraya, 136 * Vrsa, 59 * Vrsabhanu, 20 * Vrsabhanusuta-pati, 39 * Vrsakapi, 59 * Vrsasura-vighataka, 29 * Vyapaka, 138 * Vyasa, 70, 84 * Vyuharcita, 134 * * Yadavendra, 45, 112 * Yadu-vamsi, 50 * Yama, 81 * Yama-vidhayaka, 81 * Yamadi, 81 * Yamalarjuna-mukti-da, 28 * Yamana, 81 * Yami, 81 * Yamuna-tira-sancari, 109 * Yamuna-vara-data, 46 * Yamuna-vega-samhari, 26 * Yasas-trata, 25 * Yasoda-nandana, 28 * Yasoda-vatsala, 91 * Yasoda-yasa, 74 * Yogamaya-samanvita, 128 * Yogesvaresvara, 128 * Yogi, 43 * Yogi-hrt-pankajavasa, 128 * Yogini-vallabha, 56 *


Homepage


The Sun News Editorials Features Sun Blogs Classifieds Events Recipes PodCasts

About Submit an Article Contact Us Advertise HareKrsna.com

Copyright 2005, HareKrsna.com. All rights reserved.