Homepage
Gallery
Blog
Atishaya Bazaar
Site Search
Site Map
Lord Nrsimhadeva


Prayer to Lord Nrsimha
for Release from Worldly Debts


Sloka 1

dvata-karya-siddhy-artham
sbha-stambha-samudbhavam
si-nrsimham maha-viram
namami rna-muktaye

Devata - the demigods.....karya - to be done.....siddhi - perfection.....artham - for the purpose.....sabha - of the assembly.....stambha - from a pillar.....samudbhavam - born.....sri-nrsimham - Sri Nrsimha.....maha-viram - very powerful.....namami - I bow down.....rna - from debt.....muktaye - for freedom

"To become free from debt I bow down before all-powerful Lord Nrsimha, who, to rescue the demigods, was born from a pillar in the palace.


Sloka 2

lksmyalingita-vamange
bhaktanam vara-dayakam
si-nrsimham maha-viram
namami rna-muktaye

laksmi - the goddess of furtune.....alingita - embraced.....vama - left.....ange - body.....bhaktanam - of the devotees.....varadayakam - the giver of blessings.....sri-nrsimham - Sri Nrsimha.....maha-viram - very powerful.....namami - I bow down.....rna - from debt.....muktaye - for freedom

To become free from debt I bow down before all-powerful Lord Nrsimha, who is embraced by Goddess Laksmi at His left and who gives blessings to His devotees.


Sloka 3

antra-mala-dharam sankha-
cakrab jayudha-dharinam
si-nrsimham maha-viram
namami rna-muktaye

antra-mala-dharam - wearing a garland of entrails.....sankha - conchshell.....cakra - cakra.....abja - lotus.....ayudha - weapons.....dharinam - holdings.....sri-nrsimham - Sri Nrsimha.....maha-viram - very powerful.....namami - I bow down.....rna - from debt.....muktaye - for freedom

To become free from debt I bow down before all-powerful Lord Nrsimha, who wears a garland of entrails and holds a conch, cakra, lotus, and a host of weapons.


Sloka 4

smaranat sarva-papa-ghnam
kadru ja-visa-nasanam
si-nrsimham maha-viram
namami rna-muktaye

smaranat - by remembering.....sarva - all.....papa - sins.....ghnam - killing.....kadruja - snakes.....visa - poison.....nasanam - destruction.....sri-nrsimham - Sri Nrsimha.....maha-viram - very powerful.....namami - I bow down.....rna - from debt.....muktaye - for freedom

To become free from debt I bow down before all-powerful Lord Nrsimha. The remembrance of Him destroys all sins and counteracts the poison of snakes.


Sloka 5

simha-nadena mahata
dig-danti-bhaya-nasanam
si-nrsimham maha-viram
namami rna-muktaye

simha - of a lion.....nadena - by a roar.....mahata - great.....dig - of the directions.....danti - the elephants.....bhaya - fear.....nasanam - destruction.....sri-nrsimham - Sri Nrsimha.....maha-viram - very powerful.....namami - I bow down.....rna - from debt.....muktaye - for freedom

To become free from debt I bow down before all-powerful Lord Nrsimha, whose great lion-roar calms the fears of the elephants who guard the directions.


Sloka 6

prahlada-varadam srisam
daityesvara-vidaranam
si-nrsimham maha-viram
namami rna-muktaye

prahlada - to Prahlada.....vara - boons.....dam - giving.....sri - of the goddess of fortune.....isam - the master.....daitya - of the demons.....isvara - the king..... vidaranam - ripping apart.....sri-nrsimham - Sri Nrsimha.....maha-viram - very powerful.....namami - I bow down.....rna - from debt.....muktaye - for freedom

To become free from debt I bow down before all-powerful Lord Nrsimha, the master of the goddess of fortune. He blessed Prahlada and ripped apart the demons' king.


Sloka 7

krura-grahaih piditanam
bhaktanam abhaya-pradam
si-nrsimham maha-viram
namami rna-muktaye

krura-grahaih - by the cruel planets..... piditanam - tormented.....bhaktanam - of the devotees.....abhaya - fearlessness.....pradam - giving.....sri-nrsimham - Sri Nrsimha.....maha-viram - very powerful.....namami - I bow down.....rna - from debt.....muktaye - for freedom

To become free from debt I bow down before all-powerful Lord Nrsimha, who gives fearlessness to His devotees when they are troubled by cruel planets.


Sloka 8

veda-vedanta-ya jnesam
brahma-rudradi-vanditam
si-nrsimham maha-viram
namami rna-muktaye

veda - of the Vedas..... vedanta - of Vedanta.....ya jha - of yajnas.....isam - the master.....brahma - Brahma..... rudra - and Siva..... adi - beginning with..... vanditam - bow down.....sri-nrsimham - Sri Nrsimha.....maha-viram - very powerful.....namami - I bow down.....rna - from debt.....muktaye - for freedom

To become free from debt I bow down before all-powerful Lord Nrsimha, who is the master of yajnas, Vedas, Vedanta. Brahma, Siva, and all the demigods bow down before him.


Sloka 9

ya idam pathate nityam
rna-mocana-sam jhitam
anrni jayate sad yo
dhanam sighram avapnuyat

yah - who..... idam - this.....pathate - recites.....nityam - regularly.....rna - from debt..... mocana - freedom..... samjhitam - names..... anrni - free from debt.....jayate - becomes.....sadyah - at once.....dhanam - wealth.....sighram - quickly.....avapnuyat - attains

This prayer is called Rna-mocana (Prayer to Lord Nrsimha for Release From Worldly Debts). One who regularly reads this prayer is at once freed from debt."Back